Eiropas valodu diena Preiļu 1. pamatskolā

     Preiļu 1. pamatskolā, turpinot tradīciju, septembra beigās notika Eiropas valodu dienai veltīti pasākumi. Valodu jomas skolotāji mācību stundās un ārpusskolas aktivitātēs aicināja skolēnus pievērst uzmanību dažādu ES valodu lietojumam ikdienā.
     Mērķis – ieraudzīt, saklausīt, salīdzināt, iztulkot un saprast dažādu apdzīvotu vietu, ikdienā lietojamu pārtikas produktu un lietu nosaukumos atšķirīgo un līdzīgo valodā, izrunā, rakstībā.
     Skolēni veidoja foto kolāžas; interesanti tas, ka katrs skolēns, kurš iesaistījās, ieraudzīja ko citādāku, interesantāku.
     Kādā no dienām 7.klašu skolēni bija sagatavojuši ES valodu dziesmu fragmentus skolas mācību stundu zvanu atskaņošanai.
    ES valodu dienas pasākuma noslēgumā notika konkurss “Eiropas tautu ēdieni”, kurā  tika piedāvāts 7. klašu skolēniem izmantot receptes latviešu, krievu, angļu, vācu valodās, gatavot ēdienus, prezentēt, pēc tam arī degustēt un cienāt klātesošos  ar saviem kulinārijas meistardarbiem.
    Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” viens no mērķiem ir veidot sakarības starp teorētiski apgūto un reāli dzīvē nepieciešamo. Nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, mūsu skolēni var gūt sadarbojoties un līdzdarbojoties, jēgpilni pielietojot digitālās prasmes.

7. klašu darbošanos vēroja latviešu valodas skolotāja Anda Anspaka.