Skolas vēsture

Pēc Preiļu 1. vidusskolas reorganizācijas 1996. g. 1. septembrī, uz tās bāzes izveidojās Preiļu 1. pamatskola (Absolventu e-grāmata 1997. - 2021.) un Preiļu Valsts ģimnāzija. Skola savas pastāvēšanas vēstures sākumu saista ar pirmo tautskolu Preiļu miestā 1864. g. 
Skolā mācās 542 skolēni, pavisam ir 29 klašu komplekti, strādā 54 skolotāji. Ir psihologs, logopēds un sociālais pedagogs. 

Skola piedāvā apgūt vairākas pamatizglītības programmas.

Preiļu 1. pamatskolas skolēni ar ievērojamiem panākumiem piedalās republikas, novada un rajona mācību priekšmetu olimpiādēs, radošo darbu konkursos, mākslinieciskās pašdarbības skatēs. Viņi ir rajona un republikas sporta sacensību uzvarētāji. 

Preiļu 1. pamatskolas audzēkņi ir aktīvi un radoši ārpusstundu aktivitātēs, pulciņos, fakultatīvajās nodarbībās. Skolā veiksmīgi darbojas 6 tautisko deju kolektīvi, 1. – 4. klašu vokālais ansamblis, 5. -9. klašu vokālais ansamblis, vizuālās mākslas, novadpētniecības, ticības mācības, bibliotekārais, meiteņu un zēnu mājturības pulciņi.
Skolas tradīcijas: dzejas dienas, veselības nedēļa, skolas spartakiāde, Lāčplēša diena /lāpu gājiens/, latviešu saulgriežu svētki, mācību priekšmetu nedēļas.

Nozīmīgākais veikums skolā pēdējos gados:

Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā 2013. gadā.

Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā 2014. gadā.

Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā 2015. gadā.

Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā 2016. gadā.

Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā 2017. gadā.

Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā 2018. gadā.