Eglaines pamatskolas kolēģu ciemošanās mūsu skolā.

     Preiļu 1. pamatskolā ciemojās kolēģi no Rugāju novada Eglaines pamatskolas. Viņi vēlējās iepazīties ar mūsu skolas mācību un audzināšanas darbu, kā arī ar mūsu skolas vizuālo tēlu. Eglaines pamatskolas pedagogi bija patīkami pārsteigti par mūsu skolas dejotājiem, gan par deju kolektīvu skaitu, gan par to skaisto sniegumu, kuru viņi dienas gaitā izbaudīja. Ciemiņi iepazinās ar mūsu skolas dalību dažādos projektos, ar skolas tradīcijām, ar mācību kabinetu tehnisko nodrošinājumu, skolas telpu noformējumu, ar skolas “Zaļo klasi” un tās nozīmi mācību procesā.
      Skolas direktore ciemiņus iepazīstināja ar skolā izveidoto muzeju, kur sadarbībā ar  Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju tiek piedāvātas dažādas izglītojošās programmas par dažādām dzīves un vēstures tēmām.
    Eglaines pamatskolas pedagogi pēc ciemošanās Preiļu 1. pamatskolā vēl atvēlēja laiku citu apskates  objektu apmeklējumam.
     Apmeklējot citu skolu pedagogus rodas pašvērtējums, jo redzi, ka pedagogu radošums, mācību un audzinošais process norit ne sliktāk kā citur. Dalīšanās pieredzē ir ļoti vērtīga un turklāt ar pārliecību varu teikt, ka mūsu  skolā ir ko skatīties, novērtēt un smelties idejas.
    Pozitīvā pieredze ir ļoti svarīga gan skolu savstarpējai sadarbības attīstībai, gan jebkura pedagoga profesionālajai izaugsmei.

Direktora vietn. izgl. jomā Anna Dzidra Bernāne