Preiļu 1.pamatskolas apbalvojamo saraksts interešu izglītībā un audzināšanas darbā 2015./2016. mācību gada noslēgumā.

Pateicību  pasniegšana sekojošiem Preiļu 1.pamatskolas pedagogiem pedagoģiskās padomes sēdē 26.05.2016.-

ü  par līdzdalību un ieinteresētību pedagoģiskajā sadarbībā un pieredzes apmaiņu Metodiskajā dienā 2016-

Vijai Caunei, Elitai Skutelei, Ingai Reinei, Ievai Babrei, Irēnai Baronei, Lailai Vibornajai, Rasmai Bilzēnai, Mairitai Grišulei, Mārītei Šķesterei, Annai  Dzidrai Bernānei

ü  par  atsaucību un sadarbību saiknes  “skola - absolventi” stiprināšanā  2015./2016.m.g. no pasākumu cikla P1P 20

2.a kl. un kl. audz. Anitai Laškovai

2. b kl. un kl. audz. Rutai Sparānei

6.b kl. un kl. audz. Vijai Caunei

7.b kl. un kl. audz. Mairitai Grišulei

7.c kl. un kl. audz. Mārītei Šķesterei

8.b kl. un kl. audz. Ingai  Reinei

9.c kl. un kl. audz. Irēnai Baronei

inter. izglītības  pulciņa “Skolas vēsture” vadītājai Dacei Kiuleniecei

Pateicību  pasniegšana sekojošiem Preiļu 1.pamatskolas skolēniem, skolotājiem, klašu kolektīviem un vecākiem mācību gada noslēguma pasākumos 26.05.2016. un  30.05.2016.-

ü  par aktīvu iesaistīšanos  skolēnu līdzpārvaldes darbā, pasākumu organizēšanā un norisē 2015./2016.m.g.-

9.c  klasei un kl. audz. Irēnai Baronei

ü  par atsaucību un sadarbību skolas apkārtnes labiekārtošanā 2015./2016.m.g.-

8.b kl.zēniem

ü  par atsaucību, sadarbību un aktīvu līdzdalību skolas pasākumu organizēšanā un norisē

9.b kl. skolniekam Matīsam Bukam, Alenam Šņepstam

ü  par atsaucību, sadarbību un aktīvu līdzdalību skolas pasākumu organizēšanā un norisē,  skolēnu līdzpārvaldes “Kompass” vadīšanu-

9.c kl. skolniecei Anetei Haritonovai

ü  par līdzdalību, atbalstošo attieksmi un ieguldīto darbu savu bērnu izglītošanas procesā un radošajā izaugsmē-

Ingai un Valērijam Haritonoviem, Oksanai un Ingaram Šņepstiem,

 Ingai un Aldim Bukiem    

ü  par atsaucību un sadarbību ar skolu –

1.a – Butānu ģimene, 1. b – Plivdu ģimene,1.c – Ančevu ģimene,

2.a – Teilānu ģimene, 2.b – Šņepstsu ģimene, 2.c – Grebežu ģimene

3.a – Rusiņu ģimene, 3.b – Osipovu ģimene, 3.c – Natālija Rubīne

4.a – Beču ģimene, 4. b – Elstu ģimene, 4.c – Šņepstu ģimene

ü  par nozīmīgu ieguldījumu interešu izglītības popularizēšanā  un aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos 2015./2016.m.g.-

Gaidai Ivanovai, Viktorijai Kondratjevai, Ilzei Brokai,

Astrīdai Čerpakovskai, Ilzei Rožinskai, Uldim Čerpakovskim,

ü  par  nozīmīgu ieguldījumu tautas deju tradīciju saglabāšanā, aktivitāti un radošumu  pasākumu organizēšanā un norisē 2015./2016.m.g.-

deju kopas “Gaida” 5.kl., 6.-7.kl., 8.-9.kl. deju kolektīviem

ü  par aktīvu piedalīšanos konkursos “SPICE 2015” un

SUPERPUIKA 2016 -

5.c kl. skolniekam Gustavam  Stalidzānam

6.a kl. skolniekam Raivo Liniņam, Ivo Haritonovam, Dināram  Ķemzānam,

6.b kl. skolniekam Kalvim  Kacaram, Edvardam Stupānam,

 Akselam  Valtam Patmalniekam

ü  par piedalīšanos Preiļu BJC konkursā “Mans klases audzinātājs”-

1.a un kl.audz. Anitai Lauskai

3.a un kl.audz. Sandrai Mauriņai

3.c un kl.audz. Initai Pokšānei

5.c un kl.audz. Ievai Babrei

ü  par aktīvu piedalīšanos konkursā „Tīrai Latvijai”-

1.A      Aija Utināne

1.A      Madara Utināne

3.B      Markuss Osipovs

1A       Paula Butāne

4C       Karīna Anspoka

4.B      Adrians Konstantinovs

2C       Artjoms Grebežs

1A       Markuss Lukjanskis

7.a klasei, 7.a kl. skolniekam Aigaram Utinānam

ü  4.abc un 9.abc kl. audzinātājiem- par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā-

Elitai Skutelei, Anitai Komarovskai, Ivetai Belousovai

Inesei Lakševicai, Ingai Haritonovai, Irēnai Baronei

 

Paldies skolēniem, klašu kolektīviem un vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu, pozitīvu attieksmi un sadarbību. Lai 2015./2016.m.g. iegūtā pieredze un atziņas palīdz realizēt jaunus mērķus un ieceres! Saulainu un patīkamiem pārsteigumiem piepildītu vasaru!

 

Informāciju apkopoja un sagatavoja:  Digna Prodniece,

 dir. vietn.audz.darbā,

30.05.2016.