Vecāku dienas Preiļu 1. pamatskolā

  Bērnu nākotne ir atkarīga no vecāku sadarbības ar skolu – ar šādu moto tika organizētas vecāku dienas skolā. Vecāki varēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, lai pārrunātu ar mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus – skolēnu sekmes, iekšējās kārtības noteikumi, skolēnu tiesības, pienākumi, atbildība, savstarpējās attiecības.
    Skolas psiholoģe sarunā ar vecākiem pievērsa uzmanību bērnu vecuma posmu fizioloģiskajām īpatnībām, mācīšanās motivācijai un bērnu saskarsmei ar vienaudžiem, vecākiem, skolotājiem.
    Savukārt skolas administrācija informēja vecākus par zināšanu pārbaudes darbiem, skolas attīstības plānu, akreditāciju, kā arī par izveidoto vecāku informēšanas sistēmu skolā.
    Rezumējot vecāku dienu norisi, jāatzīmē, ka lielāka vērība jāveltī vecāku un pedagogu savstarpējai sadarbībai, pievēršot uzmanību  skolēnu sekmēm un  uzvedībai, problēmu risinājumiem, kā arī vērot bērna izaugsmi un nodrošināt interešu izglītību

Dir. vietn. audz.darbā Digna Prodniece