Dalība konferencē: “Piesaki savu pieredzes stāstu Skola2030 reģionālajām konferencēm “Praktiski. Lietpratībai”

   Īstenojot kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu, Skola2030 aprīlī visos Latvijas reģionos organizē virtuālās konferences. Tika uzrunātas skolas un pedagogi dalībai konferencēs – “Piesaki savu pieredzes stāstu Skola2030 reģionālajām konferencēm “Praktiski. Lietpratībai”!
   No mūsu skolas 5 pedagogi tika uzaicināti dalīties savā darba pieredzē kā bērniem mācām mācīties patstāvīgi, kā strādājam ar sasniedzamo rezultātu un novērtēšanas stratēģijām mācību procesā, lai attīstītu pašvadītu mācīšanos, iespējamību mācību procesu pielāgot izglītojamo spējām, talantam un vajadzībām, sniedzot nepieciešamo atbalstu.

Mans pieredzes stāsts bija “Kā izmantot skolā pieejamos datus,
izvērtēt izaugsmes dinamiku, lai sniegtu atbalstu skolēniem, lai atbalstītu viņu sekmīgu mācīšanos.”

Konferences dalībniekus iepazīstināju ar savu un kolēģu pieredzi, sadarbību, lai motivētu, iedrošinātu, atbalstītu izglītojamo sekmīgu iekļaušanos mācību procesā. Pastāstīju, pēc kāda principa, kā tiek veidoti individuālie izglītības plāni, to īstenošanas soļi, palīdzība un atbalsts izglītojamajiem mācību procesā. Svarīga tēma bija Atbalsta komandas sadarbība ar izglītojamajiem, viņu vecākiem un kolēģiem, par spējām pielāgot materiālus, mainīt darba metodes, izstrādāt programmas, veicinot izglītojamo attīstību mācību programmas ietvaros, paredzēt iespējamību mācību procesu pielāgot izglītojamo spējām, talantam un vajadzībām, sniedzot nepieciešamo atbalstu, jo  bērni skolā ierodas no dažādām ģimenēm un sociālajām vidēm, nāk ar atšķirīgu pieredzi un priekšzināšanām, un, atšķiras arī katra izglītojamā uztvere, raksturs, ir dažādas kognitīvās spējas un mācīšanās vajadzības. Jāstrādā, lai katrs izglītojamais varētu pilnībā izmantot savu potenciālu un gūt labāko mācīšanās pieredzi, atklāt savus talantus un realizēt spējas. Būtiski ir skolā veidot tādu vidi, kurā līdzvērtīgi varētu iekļauties un saņemt sev piemērotāko atbalstu ikviens skolēns. Konferences gaitā padalījos ar Atbalsta komandas sagatavotajiem izdales materiāliem.

Lai interesentus Latgales konferencē iepazīstinātu ar tēmu “Kā veidot klases kolektīvu, lai ir iekļauts ikviens?”, vislielākais laiks tika veltīts prezentācijas sagatavošanai. Prieks bija par paveikto, jo noslēgumā saņēmu atzinīgus vārdus par darbnīcas saturu un par MOT programmu kopumā. Mērķis bija sasniegts! Pati klausījos un piedalījos vairākās konferences aktivitātēs gan Latgalē, gan Zemgalē, Vidzemē - paldies par kolēģu pieredzes stāstiem - noderēs manā darbā.

Ilga Maderniece, Mārīte Šķestere - Uzstājoties konferencē “Praktiski. Lietpratībai”, interesentus iepazīstinājām ar savu pieredzi - kā izmantojot dažādas internetvietnes, strādājot ar izglītojamo ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Savā uzstāšanās reizē guvām pieredzi un arī atziņas, klausoties kolēģus no Rēzeknes un Daugavpils, kuri aktualizēja līdzīgas tēmas.

Dalīties pieredzē un pastāstīt kolēģiem par savu pieredzi, tas noteikti ir vērtīgi arī pašai. Gatavojoties konferencei biju spiesta atcerēties paveiktos darbus, skolēnu sasniegumus, sadarbību ar kolēģiem. Mācību gada laikā tiek paveikts daudz un, kad izvērtē izdarīto, pat brīnies, pa kuru laiku tas viss paveikts. Konferencē klausījos arī citu skolu kolēģu stāstījumu par viņu pieredzi. Noteikti izmantošu dažas labas idejas no kolēģiem.

   Ikdienas darbā mūsu skolas pedagogi strādā, mācās, dalās ar savu pieredzi, kā bērniem mācīties patstāvīgi, strādājam ar sasniedzamo rezultātu un novērtēšanas stratēģijām mācību procesā, lai izglītojamajiem attīstītu pašvadītu mācīšanos. Lai mācīšanās būtu efektīva, ir vajadzīgs mērķis, jautājumi, uz kuriem meklēt atbildi, tieša, fiziska pieredze un laiks refleksijai un secinājumiem par to, kā izdodas.
  Dalība konferencē pedagogiem dod iespēju padalīties ar savu pieredzi, dod idejas un ierosmi turpmākajam darbam.

Materiālu sagatavoja Anna Dzidra Bernāne