Preiļu 1.pamatskola – paveiktais 2016./2017.mācību gada I.semestrī un ieceres šajā mācību pusgadā.

Kens Robinsons:
“Izglītība un apmācība ir nākotnes atslēga. Atslēgu ir iespējams pagriezt divos virzienos. Pagriežot uz vienu pusi mēs resursus ieslēgtu, savukārt pagriežot uz otru pusi, mēs atsvabinātu visus dotību krājumus…”
Mūsu sabiedrības nākotnei ir svarīgi celt izglītības kvalitāti un veicināt katra skolēna mācību sasniegumu un radošo spēju izaugsmi. Pārmaiņas izglītībā ir iespējamas vien tad, ja katra tajā iesaistītā puse mainās līdzi – apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, mainot attieksmes un metodes, veidojot jaunu saturu un sadarbības foma.
Arī mūsu skolas kolektīvs – skolēni, viņu vecāki un skolotāji aktīvi esam iesaistījušies pārmaiņu norisēs.
Šī mācību gada pirmajā pusgadā noslēdzām mūsu skolas 150 gadu un Preiļu 1.pamatskolas 20 gadu pastāvēšanas svinības, apkopojot sasniegto un izvirzot sev jaunus izaicinājumus.
I. mācību semestrī esam visi ļoti daudz un radoši strādājuši:
- Skolēni mācījušies skolas ikdienas darbā, neatlaidīgākie un talantīgākie ir ieguvuši godlagotas vietas jau pirmajās notikušajās mācību priekšmetu olipmpiādēs skolas līmenī (bioloģijas, matemātikas, latviešu valodas, fizikas, vēstures) un novadā (bioloģijas). Mūsu skolas skolniece Ilze Borbale ir uzaicināta uz Bioloģijas valsts 39. olimpiādi. Vēlēsim veiksmes un ar nepacietību gaidīsim rezultātus nākamajos posmos.
 - Mūsu skolas skolēni savas radošas prasmes veiksmīgi ir pierādījuši  kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai veltītajā zīmējumu un jaunrades darbu konkursu „Jāņa Streiča kino pasaule – manai dvēselei un mūsu laikmetam” Latgales skolu jauniešiem, Robertam  Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā, konkursos”Spice”, “Superpuika”, u.c..  Joprojām lieliski  dejo mūsu deju kopu   “Gaida” un “Dancari” dejotāji skolā, Preiļu novadā un citur Latvijā un ārpus tās,  realizējot Nordplus programmas projektu “Dare to share” ( TDK “Gaida”), biedrības “Nīdermuižas draudze” projektā “Arī zem sniega zied rozes”(TDK “Dancari”). Sporta aktivitāšu cienītāji veiksmīgi startē daudzajās sacensībās vieglatlētikā, futbolā, u.c..
- Skolotāji ir pilnveidojuši savas pedagoģiskās kompetences dažādos tālākizglītības kursos gan savos specialitātes priekšmetos (latviešu valodas un literatūras skolotāji, sākumskolas skolotāji), gan digitālajā pratībā, apgūstot modernās mācību tehnoloģijas, gan mācoties risināt savstarpējo attiecību problēmas skolā stundās un ārpus tām radošajās darbnīcās. Divi mūsu skolas pedagogi ir ieguvuši speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju. Esam guvuši daudz, jaunu ierosmju ciemojoties metodiskajā dienā Rēzeknes novadā Kaunatas vidusskolā.
- Sadarbībā ar skolas psiholoģi skolēnu vecāki klases vecāku sapulcēs un skolas vecāku kopsapulcē ir mācījušies “Kā būt vecākam 21.gadsimtā”.
- Turpinam izmantot jaunas kompetencēs balstītas pieejas mācību stundām sadarbojoties ar dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, ar skolēnu vecākiem
(īpaši karjeras izglītībā), ar dažādām valsts un pašvaldības iestādēm
(Aizsardzības ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju, u.c.), veidojot alternatīvās mācību stundas, piedaloties E-Twinnig programmas projektos sadarbojoties gan ar Latvijas, gan citu Eiropas valstu skolām. http://www.etwinning.lv/runa-etwinneri/kompetencu-pieeja-etwinning-projekta-kr-valdemara-ainazu-pamatskola-un-preilu
Ziemassvētku pasākumos – koncertos 2016. gada 20. decembrī apkopojām mācību sasniegumus 4. - 9. klašu grupā 63 skolēniem tika pasniegtas pateicības par labām un teicamām sekmēm. Visi skolēni klasēs un arī skolas mākslinieciskās pašdarbības, radošajos un sporta kolektīvos saņēma Preiļu novada pašvaldības sarūpētās Ziemassvētku dāvanas.
Mācību gada otrajā pusgadā esam iesākuši realizēt pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmu, dodot iespēju 7.klases skolēniem padziļināti sākt apgūt fiziku un ķīmiju. Šī izglītības programma tiek realizēta integrēti pamatizglītības programmas ietvaros, tās apguvi iesāka 7 skolēni. Ceram uz vecāku un skolēnu ieintersētību dabaszinātņu padziļinātā apguvē arī šobrīdējo sestklasnieku vidū un arī turpmāk. Turpinās arī mācību priekšmeta “ Datorika” aprobācija.
     Valsts izglītības satura centrs izvērtējot pašvaldību iesniegumus par izglītības iestāžu nominēšanu dalībai projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” Latgales plānošanas reģionā ir izvēlējies Preiļu 1. pamatskolu kā vienīgo no mūsu Preiļu novada skolām. Tās būs atkal jauns izaicinājums mūsu skolai mācību satura un formu pilnveidei, uzlabojot izglītības kvalitati mūsu skolā un Preiļu novadā.
Skolā darbojas Atbalsta komanda, kas   organizē palīdzību skolēniem atbilstoša katra bērna individuālajām vajadzībām,    izveido, izstrādā un izvērtē skolēnu individuālās izglītības plānus, veic bērnu pedagoģisko, psiholoģisko un sociālo izpēti, sadarbojas ar skolēnu vecākiem un pašvaldības institūcijām.
     “Radošums ir cilvēka gara spēju lielākais talants. Jo sarežģītāka kļūst pasaule, jo radošākiem jātop mums, lai mēs spētu pārvarēt tās izaicinājumjus. Mēs nespējam paredzēt nākotni, bet mums ir pa spēkam to pārveidot.”
 (K. Robinsons)
Preiļu 1.pamatskolas direktore Nora Šņepste