Ciemos Kaunatas vidusskolā

    Ikdienas darbā skola bieži uzņem viesus un prezentē savu darba pieredzi, tomēr ļoti noderīgi ir pavērot, kā strādā citu skolu skolotāji. Katrā skolā strādā radoši un pieredzējuši pedagogi, tāpēc pieredzes apmaiņas braucieni jeb metodiskās dienas ir iespēja pavērot kolēģu darbu, gūt jaunas pedagoģiskas atziņas vai atsvaidzināt atmiņā piemirstas mācību metodes.
    Arī Preiļu 1. pamatskolas pedagogi Metodiskās dienas ietvaros ciemojās Kaunatas vidusskolā. Ierodoties Kaunatā mūs sagaidīja ne tikai Latgales gleznainā daba, ne tikai par Latgales jūru dēvētais Rāznas ezers, bet arī Kaunatas vidusskolas pedagogi un skolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa, kas ir mūsu novadniece. Mājīgi iekārtotajā aktu zālē noklausījāmies folkloras kopas latgaliešu dziesmas un arī iesaistījāmies kopas piedāvātajās aktivitātēs. Skolas pedagogi novadīja semināru “Prāta stāvokļi”, kurā kolēģi dalījās gūtajā pieredzē apmeklējot starptautiskos pedagogu tālākizglītības kursus projekta Erasmus+ ietvaros. Tikām informēti un iepazīstināti ar mācību kabinetiem, ekskursijas laikā direktore iepazīstināja ar skolas tradīcijām, skolēnu un skolotāju sasniegumiem.
Nonākot Kaunatas vidusskolā, izjutām šīs skolas skolotāju un skolēnu radošo ideju realizāciju gan klašu telpās, gan gaiteņos. Laiks paskrēja nemanot, kad nonācām Kaunatas vidusskolas novadpētniecības muzejā, tas pārsteidza  gan ar ekspozīciju, gan ar pedagogu  idejām, gan degsmi tās realizēt.
   Metodiskās dienas noslēguma daļa notika neformālā gaisotnē. Abu skolu pedagogi bija sagatavojuši mājas darbu – savas skolas vizītkartes, kuras arī tika prezentētas. Pēc siltas kafijas un garšīgas tortes tika noņemts dienas nogurums, parādījām sevi un aplūkojām citus un devās ar patīkamiem iespaidiem un gūtajām atziņām mājup.
     Preiļu 1. pamatskolas kolektīvs izsaka pateicību Kaunatas vidusskolas skolas direktorei un pedagogu kolektīvam par laipno uzņemšanu, interesanto metodiskās dienas programmu.
Dažas kolēģu atsauksmes par Metodiskās dienas norisēm:
    "Paldies Kaunatas vidusskolas kolektīvam par sirsnīgu uzņemšanu. Patika draudzīgā atmosfēra, nepiespiestā gaisotne, iepriecināja aktīvā skolas kolektīva darbošanās dažādos projektos." (skolot. Anita)
    "Direktore - īsta skolas saimniece, pilna enerģijas, darba spara, optimisma, īsts "spridzeklītis"... Sajutām, ka ļoti tiek domāts par to, kā ierindas skolotājam paplašināt savu redzesloku, bagātināties, pilnveidoties. Viscaur gaiši, viesmīlīgi, sirsnīgi cilvēki." (skolot. Inga)
    "Ļoti jauks brauciens! Kaunatas skolā varēja labi sajust draudzīgu skolotāju kolektīvu un fantastisku sadarbību starp direktori un skolas darbiniekiem! Viņi visi ir savas skolas patrioti! Arī muzejprogramma bija ļoti interesanta, pateicoties aizrautīgajam gides stāstījumam!" (skolot. Ruta)
    "Pozitīvs noskaņojums mūsu kolektīvā, tas bija patīkami. Jauka uzņemšana Kaunatas vidusskolā.  Apskaužama direktores uzņēmība, arī kolēģu iedrošināšana uzdrīkstēties. Paldies par jauku uzņemšanu." (skolot. Līga)
    "Paldies par iespēju būt Kaunatas vidusskolā - klausīties, skatīties un smelties tos pozitīvos piemērus, kurus varēšu pielietot savā darbā. Vislielākie atzinības vārdi Kaunatas vidusskolas direktorei. Tikai vadītājs ar dzirksti acīs var "paraut" sev līdzi kolektīvu un darīt LIELAS LIETAS. Vēlreiz atkārtošu sava novadnieka - izcilā komponista Jura Kulakova teikto: "Mēs nenogurstam no izdarītā darba, bet gan no tā darba, ko nedarām" (ir vērts uzlikt sev par pienākumu izdarīt tik daudz, lai justu patīkamu nogurumu un prieku par paveikto.)" (skolot. Ieva)