Mācību gada noslēgums.

Ieskats Preiļu 1. pamatskolas mācību gada noslēguma pasākumā.

29. maijā Preiļu 1. pamatskolas 5.-9. klašu olimpiāžu laureātu, skolēnu pašpārvaldes aktīvistu, Gada skolēnu un skolotāju apbalvošanas pasākums tika veidots kā zināšanu, erudīcijas un radošuma izpausmes laboratorija. Par to arī liecināja savdabīgais un neparastais skatuves noformējums un sagatavotā prezentācija par spilgtākajiem skolas notikumiem 2014./2015. mācību gadā.

Mācību gads ir tāds, kādu mēs to esam gribējuši, iecerējuši, veidojuši, meklējot atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, aizraujoties ar eksperimentiem un demonstrējumiem, iekārtojot kabinetus un laboratorijas pēc ieilgušā skolas remonta- renovācijas, spodrinājuši savu mācīšanās un mācīšanas meistarību un kaldinājuši uzvaras, pieņemot jaunus izaicinājumus, izdarot vērojumus un secinājumus. Skola ir tā vieta, kur mēģināt sevi dažādās jomās, lai vēlāk skaidri zinātu, kas ir tas, kas izdodas vislabāk.

Pasākums sākās ar Zinātnes teātri, kas arī ir sava veida izaicinājums skolotājai Ievai Babrei un  skolēniem, kuri iesaistījās šajā teātrī. Apsveicam!

Jāatzīmē, kašinī gadā viens no galvenajiem notikumiem, kuram skolēni gatavojās vairākus gadus,  ir Dziesmu un Deju svētki. Mēs varam lepoties un priecāties, ka starp  dziesmu un deju svētku dalībniekiem būs arī mūsējie – Preiļu 1.pamatskolas dejotāji un koristi.Par nozīmīgu ieguldījumu dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, augstu profesionālo meistarību un rezultatīvu darbu, gatavojoties 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem skolas atzinības saņēma kolektīvu vadītāji. Apsveicam!

Skola ir tā vieta, kur radoši var izpausties skolēni un skolotāji. Skolēni panākumus var gūt gan mācībās, gan interešu izglītībā un ārpusstundu darbā, ja viņiem blakus ir zinošs un profesionāls skolotājs, kurš spēj motivēt mācīties, īpaši arī klašu audzinātājs. Par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un par vērtīgu pieredzi, mūsdienīgu skatījumu audzināšanas darbības satura pilnveidē un atsaucību labās prakses piemēru popularizēšanā un aktīvu dalību klases audzinātāju Metodiskajā stundā atzinības saņēma daudzi pedagogi. Apsveicam!

Mācību gada noslēguma pasākumu kuplināja skolas pašdarbības kolektīvi. Preiļu 1.pamatskolā ir 6 tautas deju kolektīvi un 5.-9.klašu meiteņu koris „Preilene, 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. Dejas Preiļu 1. pamatskolā māca no gada uz gadu, no paaudzes uz paaudzi. To dara divas brīnišķīgas un talantīgas deju skolotājas Gaida Ivanova, Ilze Broka. Savukārt kora dziedāšanas tradīcijas veido mūzikas skolotāji Daiga Koļesničenko, Oļegs Koļesničenko, Intars Mežinieks.

Pateicības saņēma skolēni, kuri mērķtiecīgi mācās un prot savas zināšanas, prasmes, erudīciju, kombinēt ar prasmi strādāt ar modernajām tehnoloģijām un gūt lieliskus panākumus , piedaloties dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta  sacensībās.  Īpašas balvas saņēma trīs  skolēni, kuriem ir visaugstākais reitings mācību darbā. Apsveicam!

Atzinības tika pasniegtas   pašpārvaldes-„Kompass” skolēniem, kas ir atsaucīgi, aktīvi un radoši līdzdarbojoties skolas ārpusstundu pasākumu organizēšanā un norisē. Ar skolēnu padomes atbalstu un sadarbību tika veikts arī pētījums „Es un brīvais laiks”. Šajā mācību gadā notika vecāku biedrības „Savai skolai” organizētais konkurss „Gada skolēns”. Līdz ar to klašu audzinātājiem bija pamatīgi jāizanalizē un jāapkopo informācija, lai konkursa organizatori nominētu un sveiktu gada skolēnus klašu grupās. Apsveicam!

Rezumējot gada darbu un atbildot uz jautājumu, kas ir mūsu panākumu atslēga?-tad jāsaka, ka tie esam mēs paši, ar savu attieksmi, iniciatīvu, prasmi mācīties, spēju uzņemties atbildību un sadarboties.                                      

Paldies skolēniem, skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem, skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un vadītājiem par ieguldīto darbu, pozitīvu attieksmi un sadarbību!

Lai 2014./2015. mācību gadā iegūtās zināšanas, pieredze, atklājumi un atziņas ir kā lielisks, iedvesmojošs atspēriens turpmākajam darbam!

Mūsu izvirzītā hipotēze gada sākumā- pozitīvs darba rezultāts mācību un audzināšanas darbā ir panākams, kombinējot visdažādākās iespējas skolā un ārpus tās - ir apstiprinājusies.

Novēlam saulainu, dziesmām un dejām bagātu vasaru un radiet savas oriģinālās radošās receptes, uzņemiet vitamīnus, baudiet atpūtu un sportojiet!

 
Digna Prodniece
01.06.2015.