Preiļu 1.pamatskola atvērta, lai mācītos arī skolēnu brīvlaikā!

   2015. gada pavasara brīvlaiks izvērtās par ļoti piesātinātu mācību laiku gan Preiļu 1.pamatskolas skolotājiem, gan citu Preiļu novada, gan blakus novadu skolu skolotājiem. Kamēr skolēni atpūtās, baudīja pavasara sauli, izgaršoja briestošo pumpurus, dzēra bērzu sulas, vēroja gājputnu atgriešanos, plūca zilos vizbuļus…, tikmēr skolotāji centās aptvert mūsdienu pasaules informatīvo piedāvājumu un vēstījumu, atkārtot un nostiprināt jau iegūtās zināšanas un prasmes, apgūt jaunas mācību un audzināšanas darba metodes.
     Preiļu 1.pamatskola pilnā mērā attaisnoja savu darba moto – „Atvērti, lai mācītos!”, organizējot pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus gan pašu skolas skolotājiem, gan labiem sadarbības partneriem no citām skolām un novadiem. Kooperējoties izdodas paveikt vairāk un labāk – uzaicināt interesantākus pasniedzējus, realizēt daudzveidīgākas programmas t.i. labāk sagatavoties darbam mūsdienu skolā, būt gataviem jaunajiem izaicinājumiem.
     13.03.2015.- Biedrība ”Papardes zieds”, pateicoties AS ”Grindeks” fondam ”Zinātnes un izglītības atbalstam”, Latvijas skolās jau trešo gadu īsteno projektu ”Es augu vesels!”. Septiņi Preiļu 1. pamatskolas, septiņi Riebiņu novada skolou skolotāji, kā arī pa 2 skolotāji no Vārkavas novada un Aglonas novada skolām pguva ar LR IZM saskaņotu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu (A, 12 h). Pasniedzējas Solvita Lazdiņa un Solvita Melne radošās un atraktīvās nodarbībās rādīja kā var nepamanīt laika ritējumu darbojoties, apgūstot ko jaunu un noderīgu. Skolas ieguvums, piedaloties projektā, būs apmācīta skolotāju komanda. Skolotāji varēs īstenot veselības projektus skolā, kā arī iegūtās zināšanas un mūsdienīgās mācību metodes izmantot citās stundās un skolas pasākumos.
   16.-17.03.2015. visi Preiļu 1.pamatskolas 50 pedagoģiskie dabinieki un 11 Pelēču pamatskolas skolotāji apguva Mācību centra Sociālo interešu institūts pedagogu profesionālās pilnveides programmu ”Skolotāja darbs ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības, mācīšanās traucējumi” 36 akadēmisko stundu apjomā.
    17.-18.03.2015. Preiļu 1.pamatskolā notika noslēdzošās nodarbības Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja un Preiļu 1.pamatskolas realizētajai vēstures un sociālo zinību skolotāju tālākizglītības programmai ”Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide Latvijas un pasaules vēstures, reģionālās vēstures, novadpētniecības un muzejpedagoģijas jomā” 24 stundu apjomā (programmas vadītāji – N.Šņepste, T.Bekeša). Šo programmu apguva 30 Preiļu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novada skolu vēstures un sociālo zinību skolotāji.  Programma ieguva saskaņojumu un atbalstu Preiļu novada Izglītības pārvaldē. Tas ļāva uz vietas Preiļos, netērējot laiku un līdzekļus braukšanai uz Rīgu vai citu lielāku pilsētu, apzināt pašu resursus ( izmantojām Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbinieku profesionālo kapacitāti – kā pasniedzēji darbojās T.Bekeša, I.Krusta, S. Ivanovska , u.c.);
       iepazīt Dobeles un Auces novadu vēstures un sociālo zinību MA vadītājas I.Skrandas darba pieredzi;
 papildināt savas zināšanas informācijas tehnoloģiju izmantošanā vēsturē (Latgales pētniecības institūta vadītājs, Daugavpils universitātes asociētais profesors, Dr.hist H.Soms);
     iegūt izpratni, jaunas zināšanas un salīdzināt viedokļus diskusijās par sociālo atmiņu un vēstures atmiņas politiku Latvijā ( par to kā cilvēki atcerās pagātni, kādi faktori veido sociālo atmiņu, kā tas ietekmē mūsu tagadni un varētu ietekmēt nākotni) kā Latviešu memuārliteratūrā tiek veidota atmiņa par padomju laiku ( Sociālās atmiņas centra vadošais pētnieks, Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pasniedzējs,  komunikāciju zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns).

Nora Šņepste, Preiļu 1.pamatskolas direktore, Preiļu novada vēstures un sociālo zinību skolotāju MA vadītāja