Skolas padome

Skolas/ izglītības iestādes padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Preiļu novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbību regulē Izglītības likuma 31. pants.   
Skolas padomi veido viens vecāks no katras pamatskolas klašu  grupas un klases, divi pedagogi un vismaz divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji- izglītojamie. Padomes priekšsēdētāju ievēl ar  balsu vairākumu.
2021./2022. m. g. Preiļu 1. pamatskolas izglītības iestādes padomes pārstāvji

1. - 9. klašu skolēnu vecāki.

Klase    Vecāka vārds, uzvārds    Piezīmes
1.a    Karīna Gerasimova    
1.b    Maija Groza    
1.c    Imelda Vutnāne Kojāne    
1.d    Karīna Vežuka    
2.a    Santa Ancāne- Novikova    
2.b    Anita Šmukste    
2.c    Kristīne Logina    
2.d    Ilze Pastare    
3.a    Vita Vaivode    
3.b    Ilze Atvara - Briška    
3.c    Vita Znotiņa    
4.a    Santa Čingule -Vinogradova    
4.b    Sanita Anspoka    
4.c    Irīna Elste    
5.a    Līga Pauniņa    
5.b    Anita Kolosova    
5.c    Inga Teilāne    
6.a    Elita Cvečkovska    
6.b    Lolita Kotāne    
6.c    Inese Matisāne    
7.a    Irēna Lauska    
7.b    Diāna Mihailova    
7.c    Kristīne Akmentiņa 
8.a    Jeļena Puzaka    
8.b    Diāna Pastare - Skolas padomes priekšsēdētāja
8.c    Jolanta Vucāne    
9.a    Valdis Mičulis    
9.b    Ineta Gribuste    
9.c    Vija Čeirāne   

 Skolēni:

9.a klase - Annija Akmentiņa
9.b klase - Matīss Aksjonovs
9.c klase – Anastasija Zabalujeva

Skolotāji :

Inga Buka,
Elita Skutele

Pašvaldības pārstāvis – Preiļu novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja  Iveta Stare