Skolas padome

Skolas/ izglītības iestādes padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Preiļu novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbību regulē Izglītības likuma 31. pants.   
Skolas padomi veido viens vecāks no katras pamatskolas klašu  grupas un klases, divi pedagogi un vismaz divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji- izglītojamie. Padomes priekšsēdētāju ievēl ar  balsu vairākumu.
2019./2020. m. g. Preiļu 1. pamatskolas izglītības iestādes padomes pārstāvji
Vecāku pārstāvji :
Diāna Pastare – padomes priekšsēdētāja
Aivis Ruža
Sanda Čingule Vinogradova
Anita Kolosova
Ilze Atvara –Briška
Dace Liniņa
Ilmārs Ivdris
Biruta Podskočija
Oksana Šņepste
Mairita Pīzele
Skolotāji :
Inga Buka
Elita Skutele
Izglītojamie :
Linda indrikova
Rūta Logina